04:24 EDT Thứ năm, 22/08/2019

Trang nhất » Tin Tức » ĐỊNH HƯỚNG NHẬN THỨC VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

Chủ nhật - 19/03/2017 21:49
Vấn đề ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không phải hoàn toàn mới, không phải là một vấn đề độc lập, riêng rẽ, mà được đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đề cập sâu, nhấn mạnh vấn đề này chính là để toàn Đảng nhận thức đầy đủ tính nghiêm trọng của vấn đề và trong dịp này Trung ương xác định những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thể hiện rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện này.
Cùng với việc lần đầu tiên chỉ ra 9 biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, điểm mới về nhận thức trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII là chỉ ra “vị trí” của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mối quan hệ giữa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ và với nguy cơ phản bội, phản động. Nghị quyết viết: “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Như thế, có thể thấy, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là bước tiếp theo của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Trên thực tế, nếu người có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không cảnh tỉnh, từ bỏ sai lầm, Đảng không giúp khắc phục, thì họ sẽ trở thành đối tượng chính trị và có thể trở thành phần tử phản bội, phản động.

Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể là kết quả của sự trượt dài từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có thể có sự tác động từ các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Người có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thường bắt đầu có sự biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không thấy được tác hại và tự khắc phục những biểu hiện này, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn khi nhiễm phải những luận điệu sai trái, những biện pháp dụ dỗ, mua chuộc, kích động của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, các phần tử bất mãn. Phải khẳng định dứt khoát rằng, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch - dù thâm độc đến đâu; dưới bất kỳ hình thức tinh vi nào - cũng sẽ bất lực, nếu cán bộ, đảng viên có nhận thức chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên định và bản lĩnh chính trị vững vàng, không sa vào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tức là trong “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhân tố chủ quan của từng cá nhân là chủ yếu.

*Về nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có một số vấn đề cần quan tâm.

Thứ nhất, có thể ngăn chặn, đẩy lùi được những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Có ý kiến nêu: liệu có thể ngăn chặn, đẩy lùi được những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hay không? Câu trả lời là khẳng định. Đúng là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong đầu óc con người, không dễ phát hiện, nắm bắt. Nhưng, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã nêu, tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ thể hiện ra - ở mức này hay mức độ khác, dạng này hay dạng khác - thành những hành vi cụ thể sai trái (phát ngôn, tuyên truyền, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu, tổ chức hội thảo, trả lời phỏng vấn sai trái; nêu yêu sách; móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị…). Nhiều hành vi trong đó cũng thuộc những quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; những quy định của pháp luật về những việc cán bộ, công chức không được làm. Những hành vi này có thể là căn cứ để xử lý. Hơn nữa, vì “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là bước tiếp theo của suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, nên nếu cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện tốt; Đảng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì sẽ ngăn chặn được “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các quy định mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra, như: hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xây dựng quy định xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nghiêm trọng; người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,… nếu được thực hiện nghiêm sẽ bảo đảm cho việc ngăn chặn, đẩy lùi thành công những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, vấn đề cơ bản là đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ và khẳng định rõ, tăng cường công tác giáo dục những vấn đề lý luận cơ bản của công cuộc đổi mới đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ ba, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thuộc về lĩnh vực tư tưởng chính trị và các hành vi chính trị, trực tiếp phát sinh từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị và gắn với sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Muốn ngăn chặn được “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cần ngăn chặn, đẩy lùi được cả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hệ thống các giải pháp toàn diện, đồng bộ đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thể hiện rõ sự gắn kết giữa tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với tinh thần bắt đầu từ ngăn chặn,  đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh chống các đối tượng cơ hội chính trị.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Cả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đều diễn ra trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Khi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách phải giải quyết trong công tác xây dựng Đảng như hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có trọng tâm công tác mới, cấp bách. Các công tác này phải góp phần trực tiếp, thiết thực vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này. Nếu từng cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ sẽ kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, khắc phục được những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để chúng phát triển lan rộng, trở nên nghiêm trọng hơn.

Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở, trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đặc biệt chú trọng việc bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị; phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên - trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược - có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra. Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ. Kiên quyết không đưa vào quy hoạch, đưa đi đào tạo, luân chuyển, đề cử, bầu cử, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại những người không bảo đảm về tiêu chí chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tác giả bài viết: PGS.TS Trần Khắc Việt Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nguồn tin: Trích đăng từ Tạp chí Lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát hành tháng 11 năm 2016.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 1724

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 60104

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2264212

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chức năng1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.2. Đoàn kết, vận động phụ nữthực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.Nhiệm...

Liên kết

Đảng cộng sản Việt Nam
Hoi LHPN Thành phố
UBND QUận Tân Bình
Báo Phụ nữ
Báo Pháp luật TP.HCM
Hoàng Sa - Trường Sa
Hội thi Đẩy mạnh Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Học tập và làm theo Bác
An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường
Tân Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trong hôi nhập kinh tế quốc tế
Văn bản của Hội
Hội thi
Thực hành tiết kiệm
Cuộc vận động 5 không 3 sạch
Đề án 343
Đề án 704
Đề án 295

Thành viên